Akwarystyczny logo
0
Obsługa zamówień złożonych poprzez system sklepu, doradztwo

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 15:30

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego akwarystyczny24.pl

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o zasadach funkcjonowania sklepu, sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, rodzajach płatności i dostawy dostępnych w sklepie, programie lojalnościowym, newsletterze, konkursie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresami e-mail sklep@akwarystyczny24.pl oraz biuro@akwarystyczny24.pl lub numerami telefonu +48 793 540 511 oraz +48 511 540 511. Nasz dział obsługi klienta pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:30


§ 1. Definicje

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK;

3) Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

4) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu dostępny pod adresem https://www.akwarystyczny24.pl/strony/regulamin;

5) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://akwarystyczny24.pl i jego rozszerzeniami;

6) Sprzedawca – Andrzej Konarski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ANDRZEJ KONARSKI AKWARYSTYCZNY24”, ul. Spółdzielcza 5, 78-300 Świdwin, NIP: 6721857886.


§ 2. Postanowienia wstępne

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów oraz voucherów prezentowanych na stronach Sklepu.

2. Zamówienia mogą być składane przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, poczty e-mail lub telefonicznie.

3. Regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień, warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

4. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do złożenia zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są:

1) dostęp do Internetu,

2) standardowy, aktualny system operacyjny,

3) standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,

4) posiadanie aktywnego adresu e-mail

5. Przeglądanie publicznie dostępnej zawartości Sklepu jest możliwe bez podawania danych osobowych. Złożenie zamówienia wymaga natomiast podania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Szczegóły są opisane w polityce prywatności Sklepu.

6. Korzystanie ze Sklepu jest nieodpłatne. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane w wyniku składania przez Kupującego zamówień.

7. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu oraz bezpieczeństwa przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

10. Z uwagi na to, że Sklep stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Sprzedawcę, Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Sklepu oraz jego funkcjonowanie na jak najwyższym poziomie.


§ 3. Konto użytkownika

1. Kupujący może założyć w Sklepie indywidualne konto użytkownika.

2. Założenie konta użytkownika i korzystanie z niego jest nieodpłatne.

3. W koncie użytkownika są przechowywane informacje na temat Kupującego, w tym historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie.

4. Konto użytkownika jest przypisane do adresu e-mail podanego przez Kupującego.

5. Kupujący loguje się do swojego konta użytkownika z wykorzystaniem adresu e-mail przypisanego do konta użytkownika (login) oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć dostęp do swojego konta Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych, a ponadto jest zobowiązany nie udostępniać loginu i hasła żadnym osobom trzecim.

6. Kupujący może w każdej chwili usunąć swoje konto użytkownika. Jeżeli Kupujący nie może odnaleźć w tym celu stosownej opcji po zalogowaniu się do konta użytkownika, powinien skontaktować się w tej sprawie ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail.


§ 4. Składanie zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto użytkownika w Sklepie.

3. Jeżeli Kupujący posiada konto użytkownika w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien zalogować się do niego. Logowanie jest możliwe również w trakcie składania zamówienia.

4. Jeżeli Kupujący nie posiada konta użytkownika w Sklepie, może podjąć decyzję o jego założeniu przy składaniu zamówienia.

5. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka towarów lub voucherów, które interesują Kupującego, a następnie wypełnienie formularza zamówienia.

6. W formularzu zamówienia są konieczne:

1) podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia,

2) wybór metody dostawy zamówienia oraz płatności za zamówienie,

3) zaakceptowanie Regulaminu,

7. W formularzu zamówienia są możliwe:

1) wprowadzenie kodu rabatowego,

2) zgłoszenie żądania otrzymania faktury,

3) pozostawienie uwag do zamówienia,

4) wysłanie zgłoszenia konkursowego w ramach Akwaloterii,

5) zapis do newslettera.

8. W przypadku towarów niepełnowartościowych, czyli takich, których konkretna cecha odbiega od wymogów zgodności z umową określonych przepisami prawa (np. towar z drobnymi uszkodzeniami, rysami itp.), dodatkowym warunkiem złożenia zamówienia jest potwierdzenie w Uwagach do zamówienia potwierdzenie Kupującego o świadomości zakupu towaru niepełnowartościowego.

9. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

10. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 9.

11. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.

12. Kupujący otrzymuje potwierdzenie zamówienia na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.


§ 5. Zamówienia telefoniczne i e-mailowe

1. Sprzedawca dopuszcza również składanie zamówień przez telefon lub pocztę e-mail.

2. W przypadku zamówień składanych przez telefon lub pocztę e-mail, Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie zamówienia oraz Regulamin do zapoznania się i akceptacji. Akceptacja Regulaminu prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży.

3. Akceptacja Regulaminu może odbyć się również w sposób dorozumiany, np. poprzez opłacenie zamówienia.


§ 6. Przedsprzedaż

1. Sprzedawca, w odniesieniu do niektórych towarów, może organizować przedsprzedaż.

2. Towary objęte przedsprzedażą są wyraźnie oznaczane w ramach Sklepu jako towary dostępne w przedsprzedaży. W opisie takich towarów Sprzedawca zamieszcza informację, od jakiej daty towary najprawdopodobniej będą dostępne i od jakiej daty towary najprawdopodobniej będą przekazywane Kupującym.

3. Na potrzeby składania zamówień w ramach przedsprzedaży postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2, szczególnie na skutek opóźnienia w dostarczaniu towarów przez osoby trzecie (np. producentów). Sprzedawca informuje Kupującego o wszelkich zmianach terminów związanych z przedsprzedażą, poprzez zamieszczenie informacji w Sklepie oraz wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu zamówienia.

5. W przypadku, gdyby sprzedaż towarów nie była możliwa na warunkach przewidzianych w przedsprzedaży (np. dostawcy nie dostarczą odpowiedniej ilości lub rodzajów materiałów, nastąpi wzrost ceny materiałów itp.), Sprzedawca informuje Kupującego o tych okolicznościach.

6. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub PNPK nie zgadza się na przedłużenie terminu dostarczenia towaru lub zmianę warunków sprzedaży towaru, może zrezygnować z nabycia towaru, a Sprzedawca zwraca takiemu Kupującemu wszelkie płatności dokonane w ramach przedsprzedaży.


§ 7. Cena i płatności

1. Dostępne metody płatności za zamówienie są opisane w Sklepie oraz prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia.

2. Jeżeli Kupujący wybiera przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie jest przekierowany do bramki płatności w celu dokonania płatności za zamówienie. Płatności on-line są obsługiwane przez zewnętrznego operatora płatności przelewy24.

3. Operator płatności przelewy24 umożliwia m.in. płatność szybkim przelewem elektronicznym, kartą płatniczą, BLIKiem lub w ratach. Procedura ratalna odbywa się bezpośrednio po stronie operatora płatności, Sprzedawca nie ma na nią wpływu.

4. Jeżeli Kupujący wybiera płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie jest przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności.

5. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu Sprzedawca może przyjąć, że Kupujący zrezygnował z nabycia towaru i anulować złożone zamówienie.

6. Jeżeli Kupujący wybiera płatność za pobraniem, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie jest przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia.

7. Jeżeli Kupujący wybiera płatność przy odbiorze osobistym zamówienia, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie jest przekierowywany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Jeżeli Kupujący nie odbierze zamówienia z płatnością przy odbiorze w ciągu 7 dni od poinformowania go o możliwości odbioru, Sprzedawca może przyjąć, że Kupujący zrezygnował z nabycia Produktu, i anulować zamówienie.

8. Zakup dokumentowany jest paragonem fiskalnym, chyba, że Kupujący zgłosi w formularzu zamówienia żądanie wystawienia faktury.

9. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

10. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Kupującym rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanych akcji promocyjnych. Szczegóły akcji promocyjnych mogą być określane przez odrębne regulaminy akcji promocyjnych. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej.

11. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny, Sprzedawca obok informacji o obniżonej cenie zamieszcza również informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany towar lub voucher jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub vouchera do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.


§ 8. Kody Rabatowe

1. Kod rabatowy to ciąg znaków, który pozwala obniżyć cenę kupowanego towaru albo wartość zamówienia poprzez podanie kodu rabatowego w polu przeznaczonym do tego celu w formularzu zamówienia.

2. Kod rabatowy pozwala obniżyć cenę albo wartość zamówienia o wartość (konkretną kwotę lub procent) przypisaną do danego kodu rabatowego, zgodnie z informacjami przekazywanymi przy okazji udostępnieniu danego kodu rabatowego.

3. Zastosowanie kodów rabatowych może być ograniczone wyłącznie do określonych towarów lub grupy towarów, zgodnie z informacjami przekazywanymi przy okazji udostępnieniu danego kodu rabatowego.

4. Możliwość skorzystania z określonego kodu rabatowego może być ograniczona w czasie, zgodnie z informacjami przekazywanymi przy okazji udostępnieniu danego kodu rabatowego.

5. Kody rabatowe mogą być udostępniane w różnych okolicznościach, np. w zamian za zapis do newslettera, jako nagroda w konkursach organizowanych przez Sprzedawcę, jako prezent dla Kupującego itp.


§ 9. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych towarów lub voucherów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia albo poinformowaniu Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia. Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie pod następującym adresem 78-300 Świdwin, ul. Spółdzielcza 5 i w następujących godzinach: 8:00 – 15:00.

2. W przypadku zamówienia z odbiorem osobistym, zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą poinformowania Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia.

3. W przypadku zamówienia wysyłanego do Kupującego, Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). W przypadku dostawy za pośrednictwem przewoźnika Sprzedawca poinformuje Kupującego o przygotowaniu towaru do wysyłki oraz przekazaniu przesyłki przewoźnikowi. Dokładny termin dostarczenia towaru określa przewoźnik, chyba że przewoźnik umożliwia Kupującemu dokładne określenie daty i godziny dostarczenia przesyłki. Jeżeli przewoźnik udostępnia taką funkcjonalność, Sprzedawca przekaże Kupującemu dane potrzebne do monitorowania transportu towaru, w szczególności link do strony internetowej przewoźnika lub do aplikacji przewoźnika.

4. Kupujący jest obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdza, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, jest obowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, np. w postaci spisania protokołu szkody (art. 545 § 2 k.c.).

5. Czas realizacji zamówienia jest wskazany przy każdym towarze lub voucherze. Zamówione towary lub vouchery powinny zostać wydane Konsumentowi lub PNPK w terminie do 30 dni od zawarcia umowy, chyba że w opisie towaru lub vouchera został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin, np. w przypadku towarów dostępnych na zamówienie. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu w Sklepie.

6. W przypadku nieodebrania przesyłki lub odmowy odebrania przesyłki przez Kupującego oraz jej ewentualnym zwróceniu Sprzedawcy Kupujący może zostać zobowiązany do naprawienia Sprzedawcy szkody, jaką Sprzedawca poniósł na skutek nieodebrania przesyłki, np. w postaci kosztów wysyłki, które pokrył Sprzedawca

7. Jeżeli Kupujący zamawia towary lub vouchery z różnym czasem realizacji zamówienia, dla Sprzedawcy wiążącym terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich towarów lub voucherów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek w celu przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części towarów lub voucherów.


§ 10. Vouchery

1. Każdy sprzedawany przez Sprzedawcę voucher posiada określoną wartość nominalną brutto i może zostać wykorzystany jako forma zapłaty za towary wyłącznie przy odbiorze osobistym zamówienia.

2. Kupujący może kupić voucher za cenę odpowiadającą jego wartości nominalnej.

3. Voucher jest dostarczany w formie drukowanej.

4. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne ani w całości, ani w części. Nie podlega również zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Konsument lub PNPK skutecznie odstępuje od umowy sprzedaży vouchera.

5. Sprzedawca nie wystawia duplikatów zniszczonych lub zagubionych voucherów.

6. Voucher może być wykorzystany tylko raz.

7. W przypadku, gdy kwota do zapłaty za zamówienie jest niższa niż wartość vouchera, Sprzedawca nie zwraca Kupującemu różnicy. W przypadku, gdy kwota do zapłaty za zamówienie jest wyższa niż wartość vouchera, Kupujący dopłaca różnicę.


§ 11. Odstąpienie od umowy Konsumenta lub PNPK bez podania przyczyny

1. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub PNPK, lub wskazaną przez Konsumenta lub PNPK osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:

1) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

3) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

4. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://www.akwarystyczny24.pl/files/resources/Formularz_odstapienia_od_umowy.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Konsument lub PNPK ma obowiązek zwrócić towar lub voucher Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstępuje od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar lub voucher. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru lub vouchera przed jego upływem.

7. Konsumentlub PNPK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru lub vouchera.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności, w tym koszty dostarczenia towaru lub vouchera (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub PNPK sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przy składaniu zamówienia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

9. W przypadku vouchera, odstąpienie od umowy prowadzi do utraty ważności przez voucher.

10. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar lub voucher od Konsumenta lub PNPK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub PNPK do chwili otrzymania towaru lub vouchera z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub PNPK dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Konsumentlub PNPKponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Sprzedawcy przysługuje prawo dokonania potrącenia swojej wierzytelności wobec Kupującego z tego tytułu zgodnie z art. 498 Kodeksu cywilnego i następne.


§ 12. Rękojmia za wady i odpowiedzialność za zgodność towaru z umową

1. Rękojmia za wady towarów, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku umów sprzedaży towarów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub PNPK.

2. Do umów sprzedaży towarów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność towaru z umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność towaru z umową. Zgodność towaru z umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że:

1) termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy

2) umowa dotyczy towaru, o którym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, a Kupujący wyraźnie wyraził zgodę na nabycie takiego towaru.


§ 13. Wymiana lub naprawa towaru niezgodnego z umową

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub PNPK może żądać jego naprawy lub wymiany.

2. Sprzedawca może:

1) dokonać wymiany, gdy Konsument lub PNPK żąda naprawy, lub

1) dokonać naprawy, gdy Konsument lub PNPK żąda wymiany,

- jeżeli doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub PNPK jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

2. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić wymiany lub naprawy w celu doprowadzenia do zgodności towaru z umową.

3. Konsument lub PNPK udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności towaru z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub PNPK go nabył.


§ 14. Obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy w przypadku towaru niezgodnego z umową

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany towaru zgodnie z § 13 ust. 3;

1) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;

2) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

3) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 13 ust. 1;

4) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.

2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu ceny.

4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

5. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub PNPK może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta lub PNPK wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub PNPK zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

6. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub PNPK niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


§ 15. Program lojalnościowy

1. Sprzedawca organizuje program lojalnościowy.

2. Udział w programie lojalnościowym jest nieodpłatny.

3. Do programu lojalnościowego może przystąpić każdy Kupujący, który posiada konto użytkownika.

4. Program lojalnościowy polega na tym, że za każdy zakup w Sklepie Kupujący otrzymuje określoną liczbę punktów lojalnościowych określanych jako Akwamonety.

5. Przy każdym towarze lub voucherze dostępnym w Sklepie jest wskazana liczba Akwamonet, jaką Kupujący otrzyma za zakup.

6. Informacja o otrzymanych Akwamonetach jest zapisywana w koncie użytkownika. Kupujący może w każdej chwili sprawdzić, ile posiada zebranych Akwamonet.

7. Kupujący może wymieniać zebrane Akwamonety na nagrody w postaci określonych towarów lub darmową wysyłkę zamówienia.

8. Szczegóły dotyczące Akwamonet są opisane na stronie Sklepu.

9. Elementem programu lojalnościowego jest e-mail newsletter zawierający informacje o ofertach, promocjach, nowościach w Sklepie. Przystąpienie do programu lojalnościowego wiąże się z otrzymywaniem takiego newslettera na adres e-mail przypisany do konta użytkownika.

10. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie lojalnościowym, klikając w służący do tego link zawarty w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera będącego elementem programu lojalnościowego lub kontaktując się indywidualnie w tej sprawie ze Sprzedawcą.


§ 16. Newsletter

1. Kupujący może zapisać się do e-mail newslettera zawierającego informacje o ofertach, promocjach, nowościach w Sklepie, nawet jeśli nie decyduje się na przystąpienie do programu lojalnościowego. Newsletter jest wysyłany na adres e-mail podany przez Kupującego. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego newslettera, klikając w służący do tego link zawarty w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub kontaktując się indywidualnie w tej sprawie ze Sprzedawcą.

2. Oprócz newslettera będącego elementem programu lojalnościowego oraz newslettera, o którym mowa powyżej, Sprzedawca wysyła również codzienny newsletter z informacją o promocji dnia.

3. Otrzymywanie newslettera z informacją o promocji dnia wymaga zapisu niezależnego od przystąpienia do programu lojalnościowego.

4. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera z informacją o promocji dnia, klikając w służący do tego link zawarty w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub kontaktując się indywidualnie w tej sprawie ze Sprzedawcą.

5. Otrzymywanie newslettera jest nieodpłatne.


§ 17. Akwaloteria

1. Sprzedawca organizuje cyklicznie, co miesiąc konkurs pod nazwą „Akwaloteria”.

2. Konkurs rozpoczyna się każdego pierwszego dnia miesiąca o godzinie 00:01 i kończy każdego ostatniego dnia miesiąca o godzinie 23:59.

3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

4. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i bierze udział w programie lojalnościowym, o którym mowa w § 15 Regulaminu. Rezygnacja z udziału w programie lojalnościowym w trakcie trwania konkursu skutkuje wykluczeniem Kupującego z udziału w konkursie.

5. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest członkiem najbliższej rodziny Sprzedawcy, pracownikiem Sprzedawcy, związana ze Sprzedawcą umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje ze Sprzedawcą. Za członków najbliższej rodziny uważa się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

6. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy dokonać zakupu w Sklepie, w trakcie wypełniania formularza zamówienia odpowiadając na pytanie konkursowe (praca konkursowa).

7. Jeden uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę prac konkursowych.

8. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie.

9. Spośród wszystkich zgłoszonych w ciągu miesiąca do konkursu prac konkursowych, Sprzedawca wybierze pięć prac, kierując się następującymi kryteriami: poprawność odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe, kreatywność pracy konkursowej.

10. Autorzy prac konkursowych wybranych przez Organizatora są zwycięzcami konkursu.

11. Wybór zwycięzców konkursu jest podawany do publicznej wiadomości na stronie Sklepu oraz w newsletterze w ciągu 10 dni od zakończenia konkursu.

12. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrodę rzeczową oraz pieniężną. Nagrody rzeczowe mogą być różne w każdym miesiącu organizowania konkursu. Informacja o nagrodzie rzeczowej w danym miesiącu publikowana jest na stronie Sklepu. Organizator może w każdym konkursie przewidzieć różne nagrody rzeczowe. W takiej sytuacji, Zwycięzcy mogą wybrać nagrodę rzeczową, którą otrzymają.

13. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.

14. Jeżeli Sprzedawca przewiduje różne nagrody rzeczowe, zwycięzcy konkursu są zobowiązani w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu poinformować Sprzedawcę na adres e-mail sklep@akwarystyczny24.pl o wybranej przez siebie nagrodzie rzeczowej. W razie braku takiej informacji, uważa się, że zwycięzca zrezygnował z nagrody, a nagroda pozostaje do dyspozycji Sprzedawcy.

15. Nagroda rzeczowa zostanie wysłana do zwycięzcy pocztą na adres podany przez zwycięzcę w trakcie wypełniania formularza zamówienia przy przystępowaniu do konkursu. W razie, gdy adres do wysyłki nagrody ma być inny niż podany w formularzu zamówienia, zwycięzca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku, gdy nagroda ma zostać wysłana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwycięzca jest zobowiązany do pokrycia kosztu wysyłki nagrody. Warunkiem wysyłki nagrody jest w takiej sytuacji uprzednie pokrycie kosztów wysyłki. Brak pokrycia kosztów w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu jest równoznaczny z rezygnacją z nagrody, a nagroda pozostaje do dyspozycji Sprzedawcy.

16. Zwycięzca konkursu może podjąć decyzję, by nagroda została mu wysłana w ramach najbliższego złożonego zamówienia w Sklepie. W takiej sytuacji, koszt wysyłki nagrody poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, zwycięzca konkursu pokrywa w ramach złożonego zamówienia.

17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie.

18. Reklamacje dotyczące konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres sklep@akwarystyczny24.pl, w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.


§ 18. Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.

3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności Sklepu.


§ 19. Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza Kupującego, że wszelkie treści, w szczególności teksty, grafiki, logotypy, zdjęcia dostępne na stronach Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych.

2. Sprzedawca poucza Kupującego, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

3. Sprzedawca może zawrzeć z Kupującym odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Kupującego z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami towarów). W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.


§ 20. Opinie

1. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Sklepie, Sprzedawcy lub towarach — w ramach Sklepu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Sklepu, w szczególności po zawarciu umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.

3. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.

4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:

1) bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu

2) na temat towarów, z których Kupujący nie korzystał lub których nie nabył

3) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;

5) przez opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia oceny towaru;

5. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście korzystali z produktu lub go nabyli. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii

6. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.


§ 21. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej UOKiK

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§ 22. Reklamacje i wezwania

1. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu lub wykonaniem umowy. W celu ułatwienia Konsumentowi lub PNPK realizacji uprawnień związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy za zgodność towaru umową, Sprzedawca przygotował wzór formularza reklamacyjnego, którym Konsument lub PNPK może się posłużyć. Wzór dostępny jest pod adresem: https://www.akwarystyczny24.pl/files/resources/Formularz_reklamacyjny.pdf

2. Reklamacje można zgłaszać na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

3. Reklamacje Kupujących rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Kupującego na kontakt podany przez Kupującego podczas składania reklamacji.


§ 23. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe.

3. Do umów dotyczących towarów lub voucherów stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.

4. Jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy konta użytkownika, Kupujący, która posiada konto użytkownika, otrzymuje na adres e-mail przypisany do konta informację o zmianie Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie akceptuje zmiany Regulaminu, może usunąć konto użytkownika.

5. Jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy programu lojalnościowego lub newslettera, Kupujący, który jest zapisany do programu lojalnościowego lub newslettera, otrzymuje na adres e-mail informację o zmianie Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie akceptuje zmiany Regulaminu, może zrezygnować z udziału w programie lojalnościowym lub z otrzymywania newslettera.

6. Wszelkie spory związane ze Sklepem i umowami sprzedaży będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.09.2023.

8. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.Archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w linkach poniżej:
Regulamin obowiązujący od 29.05.2018 do 28.09.2023


Nasza infolinia jest czynna w godzinach 8:00 - 15:30

×