Akwarystyczny logo
0
Obsługa zamówień złożonych poprzez system sklepu, doradztwo

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 15:30

Regulamin Akwamonety® oraz Akwaloteria®

Regulamin programu lojalnościowego „Akwamonety” oraz konkursu „Akwaloteria”

Organizatorem programu lojalnościowego „Akwamonety” oraz konkursu „Akwaloteria” jest Andrzej Konarski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Akwarystyczny24 Konarski Andrzej, ul. Spółdzielcza 5, 78-300 Świdwin, NIP: 6721857886. Kontakt z organizatorem konkursu możliwy jest pod adresem e-mail sklep@akwarystyczny24.pl

§ 1 Program lojalnościowy Akwamonety

 1. Zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym „Akwamonety” zostały opisane na stronie https://www.akwarystyczny24.pl/strony/akwamonety.
 2. Ponadto, program lojalnościowy wiąże się z otrzymywaniem na podany adres e-mail informacji o ofertach, promocjach i nowościach od organizatora.
 3. Uczestnictwo w programie lojalnościowym wymaga podania adresu e-mail, który przetwarzany jest przez organizatora wyłącznie w celach związanych z obsługą programu lojalnościowego, w szczególności w celu przesyłania do uczestnika wiadomości e-mail.
 4. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie lojalnościowym, kierując stosowne żądanie do organizatora lub klikając w specjalny link zawarty w każdej wiadomości wysyłanej w ramach programu lojalnościowego.
 5. Administratorem danych osobowych uczestnika programu lojalnościowego jest jego organizator, którego dane zostały wskazane we wstępie tego dokumentu.
 6. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są w celu obsługi programu lojalnościowego na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie zapisu do programu lojalnościowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika jest zatem art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 7. Dane osobowe uczestnika zostaną usunięte z bazy programu lojalnościowego po rezygnacji przez uczestnika z udziału w programie lojalnościowym.
 8. Uprawnienia uczestnika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w programie lojalnościowym.

§ 2 Uczestnicy konkursu Akwaloteria

 • Uczestnikiem konkursu „Akwaloteria” może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i bierze udział w programie lojalnościowym Akwamonety.
 • Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:
 1. członkiem najbliższej rodziny organizatora,
 2. pracownikiem organizatora,
 3. związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem.
 • Za członków najbliższej rodziny uważa się:
 1. wstępnych,
 2. zstępnych,
 3. rodzeństwo,
 4. małżonka,
 5. osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

§ 3 Czas i miejsce trwania konkursu

 1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie.
 2. Konkurs organizowany jest cyklicznie, co miesiąc.
 3. Konkurs rozpoczyna się każdego pierwszego dnia miesiąca o godzinie 00:01 i kończy każdego ostatniego dnia miesiąca o godzinie 23:59.

§ 4 Zadanie konkursowe

 • W celu wzięcia udziału w konkursie, należy:
 1. dokonać zakupu w sklepie internetowym organizatora, znajdującym się pod adresem: akwarystyczny24.pl,
 2. w trakcie wypełniania formularza zamówienia odpowiedzieć na pytanie konkursowe (Praca konkursowa).
 • Jeden uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Prac konkursowych.
 • Zabronione jest zgłaszanie do konkursu Prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie Prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie.

§ 5 Wybór zwycięzcy

 1. Spośród wszystkich zgłoszonych w ciągu miesiąca do konkursu prac konkursowych, organizator wybierze pięć prac, kierując się następującymi kryteriami: poprawność odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe, kreatywność pracy konkursowej.
 2. Autorzy prac konkursowych wybranych przez Organizatora są zwycięzcami konkursu.
 3. Wybór zwycięzców konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie sklepu akwarystyczny24.pl w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu.

§ 6 Nagroda

 • Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę rzeczową oraz pieniężną. Nagrody mogą być różne w każdym miesiącu organizowania konkursu. Informacja o nagrodzie w danym miesiącu publikowana jest na stronie sklepu akwarystyczny24.pl. Organizator może w każdym konkursie przewidzieć różne pakiety nagród. W takiej sytuacji, Zwycięzcy będą mogli wybrać pakiet nagród, który otrzymają.
 • Nagroda pieniężna wynosi 11,1% wartości nagrody rzeczowej i będzie przeznaczona na uiszczenie zryczałtowanego podatku od wygranych. Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi danych niezbędnych do wywiązania się z obowiązków płatnika podatku. Odmowa przekazania takich danych jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody, a nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora.
 • Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.
 • Jeżeli organizator przewidział różne pakiety nagród, zwycięzcy konkursu zobowiązani są w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu poinformować organizatora na adres e-mail sklep@akwarystyczny24.pl o wybranym przez siebie pakiecie nagród. W razie braku takiej informacji, uważa się, że zwycięzca zrezygnował z nagrody, a nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora.
 • Nagroda rzeczowa zostanie wysłana do zwycięzcy pocztą na adres podany przez uczestnika w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W razie, gdy adres do wysyłki nagrody ma być inny niż podany w formularzu zamówienia, zwycięzca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie organizatora w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku, gdy nagroda ma zostać wysłana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwycięzca zobowiązany jest do pokrycia kosztu wysyłki nagrody. Warunkiem wysyłki nagrody jest w takiej sytuacji uprzednie pokrycie kosztów wysyłki. Brak pokrycia kosztów w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu jest równoznaczny z rezygnacją z nagrody, a nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora.
 • Zwycięzca konkursu może podjąć decyzję, by nagroda została mu wysłana w ramach najbliższego złożonego zamówienia w sklepie akwarystyczny24.pl. W takiej sytuacji, koszt wysyłki nagrody poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, zwycięzca konkursu pokrywa w ramach złożonego zamówienia.

§ 7 Przetwarzanie danych i klauzula informacyjna

 1. Na potrzeby konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe uczestników: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki.
 2. Na potrzeby programu lojalnościowego będą przetwarzane dane osobowe zawarte w koncie użytkownika.
 3. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Konarski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Akwarystyczny24 Konarski Andrzej, ul. Spółdzielcza 5, 78-300 Świdwin, NIP: 6721857886.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z programem lojalnościowym oraz konkursem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Cele te mogą obejmować również wysyłkę wiadomości e-mail związanych z programem lojalnościowym oraz konkursem.
 5. Dane osobowe uczestników konkursu zostaną usunięte w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Dane osobowe zwycięzcy konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odbywał się konkurs. Dane osobowe uczestników programu lojalnościowego będą przetwarzane tak długo, jak długo uczestnik będzie posiadał konto użytkownika w sklepie akwarystyczny24.pl.
 6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
 8. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest warunkiem prawidłowego przeprowadzenia konkursu z jego udziałem oraz uczestnictwa w programie lojalnościowym.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym https://www.akwarystyczny24.pl/strony/regulamin-akwamonety-oraz-akwaloteria
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 2 niniejszego regulaminu.
 3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres sklep@akwarystyczny24.pl, w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

Nasza infolinia jest czynna w godzinach 8:00 - 15:30

×